Meaning of yuhúm-yúhum

yuhúm-yúhum

Hiligaynon

Dim. and Freq. of yuhúm. Ginayuhúmyuhúman kitá karón sang maalabáab nga sílak sang ádlaw. We are being smiled upon by the warm rays (beams) of the sun.


yúhum, yuhúm

Hiligaynon

To smile, laugh pleasantly. Nagyuhúm siá sang pagkabatî níya sang amó nga kahalam-útan. He smiled when he heard that pleasant story. Ginyuhumán níya akó. He smiled at me. Yuhumí ang bátà. Smile at the baby. (see kádlaw).