Search result(s) - balángkà

balángkà

Hiligaynon

To cut open, cleave, cut in two, lay bare with a strong blow from an edged tool, to split with a sharp instrument. Balangkaá ang lubí. Split the coconut. Ginbalángkà níya sang binángon ang úlo ni Fuláno. With his bolo he cleft N.N.'s head. Ibalángkà akó ánay siníng duhá ka bílog nga lubí. Kindly split-, cut open-, these two coconuts for me. (see bukâ, píhak).


binalangkáan

Hiligaynon

(B) Cut in two, halved, split asunder, cloven. Binalangkáan nga nióg (lubí). A coconut split open. Split coconut husks. (see balángkà, binalúk-an).


búghà

Hiligaynon

(B) To open, cut open. Bughaá ang lubí. Cut open the coconut. Bughaí akó sing isá ka lubí. Cut open for me one coconut. Ibúghà akó ánay sináng lubí. Kindly open that coconut for me. (see bukâ, balángkà).


bukâ

Hiligaynon

To open, cut open. Búk-a (bukaá) ang lubí. Open the coconut. Búk-i akó sing isá ka lubí. Open a coconut for me. Ibukâ akó ánay siníng lubí, kay ímnon ko ang butóng. Please, cut this coconut open for me, for I wish to drink the coconut-milk. (see balángkà).


litík

Hiligaynon

Cracked, split, flawed, rifted, fissured; to crack, split, flaw, rift, become fissured; to be worried, perplexed, upset. Naglitík ang bangâ. The water-cooler has cracked. Indì mo pagbutangán ang báso sing túbig nga inínit, kay básì magalitík. Don't put hot water in the glass, for it might crack. Litík nga gorgoríta. A cracked water-jar. Palítkon (Palitikón) ko karón ang úlo mo. I'll split your head. Palítki (Palitikí) siá sang íya ólo. Split his head. Nagalitík ang ákon úlo tungúd siní. I am very much worried about it. Amó inâ nga butáng ang nagapalitík karón sang íya úlo. That is the thing that upsets him,-worries him, at present. (see balanâ, bukâ, balángkà, píhak, bíal).