Search result(s) - dúkal

dúkal

Hiligaynon

to prate, prattle, chatter, babble, talk much, brag, boast. Indì ka magdúkal sang mga waláy pulús nga mga butáng. Don't prattle so much about trivial things. Indì kamó maglamód sing maláut nga mga púlong sa ínyo nga pagdúkal (mga dinúkal). Don't interlard your talk with bad or indecent expressions. (see wákal, búrà, hádak, lásang, ngálngal).


lapútak

Hiligaynon

To splash, spatter, bespatter, to pour forth volleys of words, prate, prattle, chatter. Nagalapútak siá sang hámbal. He pours out volleys of words, is a great chatterbox. (see lapútyak, búrà, dúkal, hágak, wákal, katâkátà, etc.).


wángal

Hiligaynon

Boasting, bragging, prattle; to talk much, prate, be a chatterbox, talk nonsense. (see wákal, warángal, dúkal, búrà).