Search result(s) - mái-om

mái-om

Hiligaynon

To guess, conjecture, surmise, suppose, think, imagine, judge, opine. Sa ákon pagmái-om--. According to my opinion or guess--. Anó, ang namai-omán mo sa íya nahanungúd sang pagkasúnug sang íya baláy? What is your conjecture about him as to the burning down of his house? Mai-omá sing maáyo, básì malagpatán mo ang matúod. Make a good guess, perhaps you may hit on the truth. (see bánà, bántà, hunâhúnà, pakót, lágpat).


latô

Hiligaynon

(B) To guess, conjecture, divine, surmise, assume, suppose, believe. Latoá or lát-a kon anó ang binakál ko. Guess what I have bought. Makalatô ka kon anó ang áton tinóla sa panyága? Can you guess what our side-dish will be for dinner? Ginlatô níya ang paratkónon (paktákon) nga ginpalatô ko sa íya. He solved the riddle I had proposed to him for solution. (see pakót, lágpat, mái-om, sát-um).


máy-om

Hiligaynon

To guess, etc. See mái-om. Mahapús may-omón nga--. It is easy to guess that--.


pakót

Hiligaynon

To guess, conjecture, divine, surmise, speculate, solve a riddle. Pákta (pakotá) kon saráng ka makapakót sinâ. Guess if you can. Dílì nímo mapáktan-or-dílì nímo mapakót iní. You cannot guess this. (see lágpat, mái-om).