Search result(s) - págkut

ragkót, rágkot

Hiligaynon

(B) To be or become sticky, viscous, adhesive. (see pilít, págkut).


kutáw-kútaw

Hiligaynon

Dim. and Freq. of kútaw-to mix with water, dilute. Indì nínyo pagkutáwkutáwon iníng talapuánan sing mga táo nga dílì hamílì kag matárung ang íla katuyoán. Don't allow into this society any men who have no honest or upright intention.