Search result(s) - pabungúlbúngul

pabánol

Hiligaynon

See pabánok id. (see hípus, pabungúlbúngul, waláy, pagsapák).


pabungúl-búngul

Hiligaynon

Dim. and Freq. of pabungúl. Indì ka magpabungúlbúngul sa maáyo nga mga láygay. Don't be deaf to good advice. Ginapabungúlbungúlan lang níya ang íya katarúngan. He is deaf to his reasoning, pays no attention to his argument, does not want to listen to his remonstrance or the like.