Search result(s) - painítínit

pabaáng-báang

Hiligaynon

To heat; warm oneself, especially by taking hot liquids. Pabaángbaánga ang ímo solóksolók sa paginúm sing maínit nga tsa-or-maginúm ka sing maínit nga tsa sa pagpa-* *baángbáang sang ímo solóksolók. Warm your stomach by drinking hot tea. Drink some hot tea to warm your stomach. (see pa, baángbáang, painítínit).