Search result(s) - pangáwat

pangawát

Hiligaynon

Freq. of awát-to keep occupied, hinder, detain, etc.pangáwat

Hiligaynon

(H) Freq. of káwat-to steal, etc. (see panákaw, tákaw, paníkas).


panákaw

Hiligaynon

(B) Freq. of tákaw-to steal, rob, pilfer, etc. (see pangáwat).


pangawátan

Hiligaynon

Adultery; to commit adultery, (see láyì, pangláyì, kawátan-lover, correspondent, adulterer).


dúdlà

Hiligaynon

To get wise by experience, beware a second time, dread or fear to repeat an action. Nagakadúdlà na siá sa pagpangáwat. He is now afraid of stealing, he will not easily steal again. Ginadudlaán na níya ang pagpangáwat (pagpanakáb) sing mga ságing. He will think twice before stealing bananas again. Hanóta siá sa pagpadúdlà sa íya, agúd índì siá mangahás sa pagbúhat sing amó liwán. Give him a whipping to scare him, so that he may not dare to do such a thing again.


liwán

Hiligaynon

Again, repeatedly, a second time; to do again, repeat, to retract. Liwanón ko ang ákon sulát. I will rewrite what I have written. Ginliwán níya ang íya batásan. He changed his habits. Indì ka magliwán mangáwat (sa pagpangáwat). Do not steal again. Liwaní siá sing isá ka kúpa nga bíno. Give him another glass of wine. Ginliwán níya ang íya hámbal. He repeated his statement. He changed his statement. He retracted his statement. (see liwát).


pangláyì

Hiligaynon

Adultery; to commit adultery. (see láyì, pangawátan).


toró-tóro

Hiligaynon

Dim. of tóro. Also: the hump (hunch) on the neck of a bull or other animal. Also: to thrash, punish severely, maltreat with blows and kicks. Kon maábtan konó níla ang nagapangáwat (nagapangawát) sang búnga sang íla mga tanúm torótoróhon níla sa waláy duhádúha. They say that, if they can get hold of the person who steals their crops they'll-drub him,-beat him black and blue-, give him a hiding,-tan his hide. (see tarítári, bakábáka, pákas).