Search result(s) - rígna

rígna

Hiligaynon

(B) See lígna, rígkam, etc.


bígne

Hiligaynon

To overawe, terrify, astound, stun with fright. Sugíri siá sang bág-o nga natabô nga nakabígni sa tanán nga mga táo nga nakabatî. Tell him of the recent event that filled all men, who heard of it, with awe. Sang pagtán-aw níya sang dakû nga pilás siníng makaloló-oy nga táo binígne (nabignehán) siá. When he saw the large wound of this poor fellow he got a shock. Nabígne (Binignehán) siá sang buáya. He was terrified by the crocodile. (see lígne, sígne, lígna, rígna).


lígna

Hiligaynon

To shudder, get a shock, become nervous, have one's hair stand on end. Nagalígna akó sa pagtán-aw siníng mahígkò nga úlud. I shudder to look at this dirty worm. It makes me shudder to see this dirty worm. Nalignahán siá sa pagtúluk sing líntà. She got a shock when she saw a leech. Ginlignahán akó níya, kay madámù ang katúl ko. I made his blood run cold, I gave him-the creeps,-the shivers, because I have "katúl" bad. (see bígne, lígni, rígna).


rígkam

Hiligaynon

(B) See bígne, lígne, lígna, rígna-to overawe; to shudder, etc. Narigkamán akó sa pagtán-aw siní. I shudder at the sight of it. Indì ka magrígkam magkapút sinâ. Don't be afraid to touch (grasp) that.