Search result(s) - sagibín

sagibín

Hiligaynon

(B) To fetch-, bring-, take-, along together with something else, to do or perform at the same time as some other work, do in one go. Sagibiná rúgya ang maléta ko. (Ulayhoná dirí ang ákon maléta). Bring along with you at the same time my suitcase or handbag. Kon magbakál ikáw ti kálò nga búntal sagibiní akó ti isará. (Kon magbakál ikáw sing kálò nga búntal ulayhoní akó sing isá). If you buy a búntal-hat, buy one for me too. Isagibín akó sa pagdará rúgto kang ákon páray. (Iuláyhon mo akó sa pagdalá dídto sang ákon humáy). Take along with you my rice. Indì ron akó makasagibín kang mga ságing mo, hay lám-ag ron kabúg-at ang mga kinárga sa trak ko. (Indì na akó makauláyhon sang ímo mga ságing, kay támà kabúg-at na ang mga linúlan sa ákon trak). I cannot take along your bananas, because the load on my truck is already too heavy. (see dungán, uláyhon).


uláyhon

Hiligaynon

To take-, carry-, along with, do at the same time, combine, unite, join with. Iuláyhon mo akó sang ákon maléta kon magpaúlì ikáw. Kindly take along my handbag, when you go home. Kon magdalá ka sinâ dídto ulayhonón mo pagdalá siníng mga ságing. When you take that over there take with you also these bananas. Naguláyhon lang silá dáyon pagpamiésta. At the same time they also assisted at the Feast. (see sagibín).


uláyhon

Hiligaynon

To take-, carry-, along with, do at the same time, combine, unite, join with. Iuláyhon mo akó sang ákon maléta kon magpaúlì ikáw. Kindly take along my handbag, when you go home. Kon magdalá ka sinâ dídto ulayhonón mo pagdalá siníng mga ságing. When you take that over there take with you also these bananas. Naguláyhon lang silá dáyon pagpamiésta. At the same time they also assisted at the Feast. (see sagibín).