Search result(s) - sulúd

batî-bátì

Hiligaynon

Dim. of batî. Also: Hearsay, rumour; gossip; to know by hearsay. May batî-bátì sa bánwa nga --. There is a rumour current in town that --. Ginabatîbátì nga masulúd ang mga buyóng sa bánwa. It is being rumoured that the robbers will enter the town. (see konókóno).


baúl

Hiligaynon

(Sp. baul) Trunk, box, case, travelling-case. (see kabán, káha, soklóban, tampípì, sulúdlan).


1 2 3 4 5 6 7