Meaning of apínas

apínas

Hiligaynon

(Sp. apenas) Trying, difficult; scarce; to be trying, etc. Apínas ang pangabúhì karón. Life at present is trying. Apínas ang kwárta. Money is scarce. Naapinásan akó gid sang kwárta sa karón nga túig. This year I am in great difficulties for lack of money. (see lapígot, íwat, kúlì, lisúd, hínà).