Meaning of ásang

ásang

Hiligaynon

To jump, dart, fly off (as chips of stone, etc.). Nagásang ang binókbok nga bató sa malayô. The crushed stone flew off to a great distance. Naasángan akó sing balás, túbig, lúnang, etc. I got bespattered with sand, water, mud, etc. Dî mo pagpaasángon ang bató. Don't send the chips of stone flying in all directions. (see ásik, ápok, ályas).