Meaning of balíghot

balíghot

Hiligaynon

To bind, fasten, lash, knot, tie with a knot. Balighotá ang písì, dílì mo pagbaloón. Fasten the cord with a knot, not with a loop or bow. Ibalíghot iníng písì sa pinutús. Tie the parcel with this string. Ibalíghot mo akó siní. Bind this for me. Ang pílak íya binalighotán sang íya pányo. He tied the money in his handkerchief. (see higót, balô).