Meaning of bulíng

bulíng

Hiligaynon

(H) Stain, dirt, smudge; to stain, smudge, soil, dirty, mess, begrime, sully. Nabulingán siá sang bulíng sang kaláhà. He was smudged with soot from the pan. Indì mo pagibulíng ináng bíro sa nawóng sang bátà. Don't blacken the face of the baby with that lampblack. (see músing, hígkò, dágtà, buríng).