Meaning of dahô

dahô

Hiligaynon

(H) To receive, accept, take from, take hold of. Nagdahô silá sang íla diplóma. They received their diplomas. Idahô akó sinâ. Kindly accept that for me. (see dawô, dáwat, dáwhat, báton).