Meaning of dúro

dúro

Hiligaynon

(Sp. duro) Many; very, much. Dúro nga mga táo. Many people. A great multitude. Dúro kasakít. Very painful. (see támà, lakás, lám-ag, rakô, madámò).