Search result(s) - rakô

rakô

Hiligaynon

(B) Many, plenty, great numbers of, crowds of, multitude; to multiply, increase, be or make many. Rakô nga mga táo ang nagtaroróng. (Madámù nga mga táo ang nagtalámbong). Many people attended or assisted. (see dakû, madámù, karák-an).


dúro

Hiligaynon

(Sp. duro) Many; very, much. Dúro nga mga táo. Many people. A great multitude. Dúro kasakít. Very painful. (see támà, lakás, lám-ag, rakô, madámò).


karakô

Hiligaynon

(B) Many, plenty, multitude, much. (see rakô, dakû, kadakû).


karakoán

Hiligaynon

(B) Multitude, great number, many, plenty, crowd. Ginpakahúy-an akó níya sa karakoán (karák-an). He put me to shame in public. (see rakô).


marakô

Hiligaynon

(B) Many, plenty, galore, abundant, abounding. (see rakô, dúro, madámù).mútso

Hiligaynon

(Sp. mucho) Much, a quantity, deal, sight, heaps of, heap, number, considerable amount, plenty, galore, great deal, mass, lot of, abundance, great number or quantity. (see madámù, dagáyà, dagásà, bugánà, rakô).


panóng

Hiligaynon

Crowd, mass, throng, group, herd, troop, drove, flock, shoal, swarm, covey, pack, horde, bevy, knot, many, multitude. (see madámù, sosón, kabón, búnghay, rakô).


darákot

Hiligaynon

(B) A kind of plant.


parakóg

Hiligaynon

Stick or bat used in the sáto-game. See palakóg id.


parakól

Hiligaynon

An axe, hatchet, chopper. (see wásay).


torakón

Hiligaynon

(B) Worm-eaten, maggoty, rotten. Torakón nga mángga. (Tamasókon (Masakitón) nga páhò). A maggoty mango. Báklon ko ráad diáng mga mángga mo, pay búl-on gid ánay ang mga kímay, hanóg kag torakón. (Báklon ko kúntà iníng mga páhò mo, ápang kuháon gid ánay ang mga magágmay, lanóg kag tamasókon). I should like to buy these mangoes of yours, but all those that are very small, bruised or worm-eaten (rotten) must be removed first. (see tinamások, hanóg, lanóg-bruised; lanóng, tanóng-rotten-ripe).


harók

Hiligaynon

(B) Bruised, contused, swollen, having suffered a blow. Harók ang íya nga ágtang. His forehead is bruised and swollen. (see hanóg, torakón).


karák-an

Hiligaynon

(B) Multitude, etc. See karakoán.


kiribúd

Hiligaynon

Small, undersized, dwarfish, below standard size (of fruits, etc). Báklon ko iníng mga páhò, ápang kuháon ánay ang mga torakón kag kiribúd. I am going to buy these mangoes, but the rotten and undersized ones must first be taken away. (see kímay-small, slender, (of fingers, etc.).


masakitón

Hiligaynon

Also: Injured, spoilt, rotten, worm-eaten (of fruits). (see torakón).


sáto

Hiligaynon

Tip-cat, a game played with a bat (palakóg, parakóg) and a small piece of wood with ends cut to a point (palanák, paranák); to play that game. Nagasáto (nagasináto) silá. They are playing the sáto-game. They are playing tip-cat.


tamasókon

Hiligaynon

Worm-eaten, rotten, maggoty. (see torakón, tamások).


tinamások

Hiligaynon

Infested with tamások-worms; maggoty, rotten, worm-eaten. (see torakón).