Meaning of gúpud

gúpud

Hiligaynon

(B) To cut down, chop down, fell, lay low. Gupúda (-úra) ináng mga káhoy. Fell those trees. Gupúdi akó sing tátlo ka páyhod. Cut down for me three payhod-trees. Igúpud akó siníng páhò. Kindly cut down this mango-tree for me. Nagupúdan iníng talámnan sing tátlo ka dúldul. Three kapok-trees have been cut down in this field. Igúpud iníng wásay sa lubí. Use this axe for felling the coconut palm. (see pulúd, tapás, púkan).