Meaning of hamón-hámon

hamón-hámon

Hiligaynon

(B) Cover, curtain, screen, blind. Butangán nínyo sing hamónhámon ang gawáng, agúd índì kitáon ang mga nagasulugál. Screen the window (door), so that the gamblers may not be seen. (see lipód, kúmbung, biómbo, kortína).