Meaning of hibî

hibî

Hiligaynon

To cry, weep, sob, pule, whimper, blubber. Ang bátà nagahibí. The baby is crying. Indì ka maghibî. Don't weep. Bisán mamatáy akó walâ man sing magahibî sa ákon. Though I should die no one will shed tears over me. Pagahibián ko gid ikáw kon mamatáy ka. I shall certainly weep for you, when you die. Ang amó nga balítà nagpahibî sa íya. That news made her cry. (see tángis, gáab, háyà).