Search result(s) - gáab

gáab

Hiligaynon

To low, bellow, moo (of cattle); to weep, cry, blubber. Ginagaában sang báka ang íya nga tínday nga naíhaw. The cow is lowing mournfully for her calf that was slaughtered. A, iníng bátà dáyon gid lang nagagáab. Why, this baby is constantly crying. Indì mo akó paggaában kon mamatáy akó. Don't weep for me when I die. Pagaába ang bátà, agúd makabatî ang íya nga íloy kag magpaúlì sa madalî. Make the baby cry so that its mother may hear it and come home at once. Pagaába lang ang bátà túbtub kon sán-o matápus ang íya hilibíon. Just let the baby have its cry out. Hípus ka lang, índì ka maggáab. Be quiet, don't cry. Anó na man ang ginagáab-or-ginagaában mo? What are you weeping for this time? (see hibî, tángis, hibubún-ot, gáab is properly used in connection with an animal, and the word sounds rather rough and impolite when used in connection with a human being, though colloquially it is often employed).


hibî

Hiligaynon

To cry, weep, sob, pule, whimper, blubber. Ang bátà nagahibí. The baby is crying. Indì ka maghibî. Don't weep. Bisán mamatáy akó walâ man sing magahibî sa ákon. Though I should die no one will shed tears over me. Pagahibián ko gid ikáw kon mamatáy ka. I shall certainly weep for you, when you die. Ang amó nga balítà nagpahibî sa íya. That news made her cry. (see tángis, gáab, háyà).


ngábngab

Hiligaynon

To cry or weep aloud, wail, lament, keen, howl, roar, bawl, yell, squeal, squall, shout with pain. Nagngábngab siá, kay ginbúnal ni tátay. He howled, because he got a whipping from father. Indì ka magngábngab. Don't bawl. Ngabngabí ang ilóy mo kon ilubúng. Wail (lament) for your mother, when she is being buried. (see ngarábngab, gáab, hibî, tángís, tiyábaw).


ngódngod

Hiligaynon

To moan, complain, weep, cry, whimper, whine, sigh. (see ngíthil, ngóyngoy, ngábngab, gáab, bákhò, tángis, hibî, panalabíton, panalambíton).


ngóyngoy

Hiligaynon

Sigh, groan, moan, cry; to sigh, moan, weep, cry; to emit heart-stirring, plaintive or moving sounds (as a violin, zithern, or the like). Nagangóyngoy ang biolín. The violin sends forth its-heart-stirring sounds,-plaintive strains. (see tángis, hibî, ngíthil, ngábngab, gáab, bákhò, písngò).ábak

Hiligaynon

To follow in quick succession. Nagaábak gid lang ang ulán. The rain pours down at short intervals, one shower or squall following another in quick succession, (see abákabák which is more in use).


abák-abák

Hiligaynon

Dim. and Freq. of ábak, To follow in succession one thing close upon other, chase each other, come one behind the other. Abáw, nagaalabák-abák gid lámang ang mga nagasalákà. Why, visitors are coming up one behind the other (in great numbers). Nagaabák-abák gid karón ang íla mga kalisúd. At present their difficulties are following one upon another or their troubles overtake one another, (see abútabút).


ábian

Hiligaynon

Friend, comrade; to be friends. Siá maáyo ko gid nga ábian. He is my best friend. Nagaábian silá. They are friends. Magabiánay kamó. Be friends.


abisár

Hiligaynon

(Sp. avisar) To advise, send notice, notify, inform. Nagabisár ka sa íya? Did you inform him? Magsálig ka sa ákon, magaabisár gid akó sa íya. Trust me, I will certainly notify him. N. B. Abisár seems to be in use only in the active voice; for the passive abíso is commonly used.


abláy

Hiligaynon

(B) Shawl, covering for the shoulders and back; to use or wear a shawl. Tan-awá yanáng babáye nga nagaabláy. Look at that woman wearing a shawl. Pagaablayón ko gid iníng bunáng. I will certainly work this yarn up into a shawl. Iabláy lang iníng hábul, kay mátugnaw. Just use this blanket as a shawl, for it is cold. Ablayí ang bátà, agúd indì mapás-* mo sa matúgnaw nga hángin. Put a shawl around the child, lest it should catch a cold in the chilly air. Paablayí silá. Provide them with shawls. Put some shawls at their disposal, (see abrígo, kúnop).


abóngho

Hiligaynon

Anger, exasperation; to be or get angry, exasperated, excited. May abóngho or nagaabóngho si Fuláno. N. N. is angry.


abóy

Hiligaynon

Bent, curved, warped; to bend, to curve, to warp, kink. Ang mga manuglagarì nagalagárì sang káhoy sonô sang íya abóy. The sawyers are sawing the tree according to its curve. Nagaabóy ang kalát, ang mga soléras, ang bánkò, etc. The rope is kinked, the floor beams are warped, the bench is sagging in the middle, etc. Butangí ang bánkò sing duhá pa ka tiíl sa tungâ, agúd nga indì magabóy. Add two legs to the middle of the bench, so that it may not sag or bend. (see táboy, lúy-on).


abrasíta

Hiligaynon

To hug-, clasp-, take-, in one's arms. Nagaabrasitaháy silá. They are walking arm in arm. (see hakús, púgus, abráso).


ábtik

Hiligaynon

Dexterity, adroitness, skill, quickness, expertness in invention or execution; to be or become expert, adroit, dexterous, skillful. Bisán pa gánì ang búndul nga táo kon maghánas sing may kapísan magaábtik. Even a slow man, if he practises diligently, will become dexterous. Abtiká ang pagsulát. Try to write quickly. Naabtikán gid akó sang iya nga pagtahì. I was much impressed by her skill at sewing.


abúnda

Hiligaynon

(Sp. abundar, abundante) Abundant, plentiful, amply sufficient, more than enough, enough and to spare, abounding; to abound, be abundant, etc. Abúnda na or nagaabúnda na ang humáy. There is plenty of rice now. Naabundahán na kitá sang áton pangabúhì. We have now plenty to live upon. Maíwat karón ang ísdà, ápang magaabúnda man liwán kunína. Fish is now scarce, but it will be plentiful again. (see bugánà, dagáyà, dagásà, óya, úya).


abút

Hiligaynon

To arrive, come to, reach, to appear on the scene. Sán-o pa ikáw magabút? When did you arrive? Sán-o ikáw magaabút? When will you come? Abutan ko ikáw karón sa ímo balay. I will come to see you presently at your home. Inabután siá sing dakû nga kahádluk. Great fear came over him. Anó ang ginapaabút mo? What are you waiting for? Paabutón ta pa ang koríyo kag ugáling magpaúlì. Let us wait for the mail to come in and then go home. Maglakát ka na sing madásig, agúd makaabút pa ikáw dídto sa napát-ud nga táknà. Now, walk quickly, that you may reach there at the appointed hour.


abút-ábut

Hiligaynon

Freq. of ábut. To come and go, pass off and on; to come within reach, to reach nearly, but not quite. Nagaabút-ábut sa íya ang balatían. The disease attacks him periodically or in frequent fits. Ang kánding ginaabút-ábut na sang idô nga nagalagás. The goat is being nearly caught up to by the pursuing dog. Ang tá-ub nagaabút-ábut dirí siníng baybáyon túbtub sa tungâtúngà sinâ nga búgsok. The high tide on this beach usually rises to about the middle of that post.


búhay, buháy

Hiligaynon

(B) Long protracted (of time); to tarry, to be or remain long, etc. Búhay na nga-. It is long since-. Nagbúhay ka sa pagbakál siní. You were a long time buying this. Nabúhay na nga naghalín siá. It is a long time since he left. Nabuháyan (nabuhayán) akó sa ímo dídto. You tarried a long time and let me wait there. Indì na mabúhay kag magaabút ang tingulán. It will not be long before the rainy season is here. (see dúgay).


gábà

Hiligaynon

To cut or scratch with a sharp bamboo, with a splinter, or the like; to mete out punishment, chastise, requite, punish, castigate (of Divine Providence); retribution, divine punishment, requital, chastisement, castigation, divine vengeance or justice. Anó ang nakagábà sa ímo?-Ginábà akó sang kawáyan. What gave you this scratch?-I was scratched by a bamboo. Nagábà ang ákon kamót sang biníal nga káhoy. My hand was cut by a piece of split wood. Indì kamó magbúhat sinâ, kay básì magabáan kamó. Don't do that, for you may receive divine retribution. Sa waláy duhádúha ang Mahál nga Diós magagábà sa íla kunína. Doubtless God will mete out to them later on a fitting punishment. Ang mga Hudíyo gingabáan sang dugô sang Aton Ginúo. The Jews had the blood of Our Lord visited on them. Sa madalî úkon sa madúgay magaabút gid sa tanán nga mga makasasálà ang gábà sang Diós. Sooner or later all sinners will meet with a condign punishment from God. (see báklis, kastígo, bálus, sípat).


kasibágsíbag

Hiligaynon

Divergence, difference, opposition, disunion, disharmony. Nagaabyánay silá sa gwâ, ápang may ginahúptan silá sa dúghan nga kasibágsíbag ang isá sa isá. They are friends outwardly but in their hearts they oppose one another. (see síbag-to disagree, etc.).


1 2