Meaning of hingúhà, hinguhâ

hingúhà, hinguhâ

Hiligaynon

To try earnestly, make great efforts, seek to obtain. (see kúhà, tingúhà, paningúhà, panikasúg, pamurúg-ot, himúd-os, etc.).