Meaning of koón

koón

Hiligaynon

(B) Say, speech, utterance; to say, tell, utter, speak. Nagkoón tána (ginkoón na) nga--. He said that--. Ikoón mo kaná nga--. Tell him that-. (see silíng, hámbal, púlong, súgid).