Meaning of lísgà

lísgà

Hiligaynon

To crush, squelch, compress, squash, smash, squeeze to pulp or a broken mass. Nalísgà ang íya bútkon sang alíling sang kángga. His arm was crushed by the cart-wheel. (see pusâ, lumâ, ipít, lígpit, lágpit, lígsà).