Meaning of ngólngol

ngólngol

Hiligaynon

To suck the fingers, put a finger into one's mouth. Ang bátà nagangólngol sang íya túdlò. The baby is sucking its finger. Ipangólngol ang ímo túdlò sa bátà nga nagahibî. Give the crying baby your finger to suck. Indì mo pagngolngolón ang ímo kamomóo. Don't put your thumb into your mouth. (see lótgot, sópsop, súyup, yúpyup).