Meaning of páwà

páwà

Hiligaynon

To be or get light or bright, to shine, brighten (intransitive). Nagapáwà na ang ádlaw. The sun is shining bright now. Napawáan kitá sang Pagtóo. We are (were) enlightened by faith. Ang kapáwa nga dáyon magpáwa úntà sa íla. May the eternal light shine upon them. (see síga, sánag, íwag, bánag, banáag, sílak).