Meaning of pióng

pióng

Hiligaynon

Closed, shut (of eyes). (see piyóng id.).


píong

Hiligaynon

To close or shut the eyes. Piónga ang mga matá mo. Shut (Close) your eyes. (see pilóng, piróng, píyong).