Meaning of ránggà

ránggà

Hiligaynon

(B) To break down, destroy, undo, smash to pieces, demolish. Ang ámon baláy naránggà kang (nagubâ sang) bágyo. Our house was destroyed by the hurricane. Índì kaw magránggà kang (índì mo pag ranggaón ang) lamésa. (Indì ka maggubâ sang (índì mo paggubaón ang) lamésa). Don't smash the table. Ranggaí tána kang ána kodál. Ranggaá ang kodál na. (Gúb-i siá sang íya korál. Gúb-a ang íya korál). Break down his fence. (see gubâ, láglag, lúmpag).