Meaning of ságap

ságap

Hiligaynon

(B) To look for, try to find, seek, go in search of, search for. Sagápa ang báboy nga nadúrà (nadúlà). Look for the lost pig. Anó ang ginaságap mo? What are you looking for? Sagápi akó ti ságing (sing ságing). Find some bananas for me. Nagaságap akó kang kálò ko, pay warâ ko makítà ásta tulád kadiá (kadyá). (Nagapangítà akó sang ákon kálò, ápang túbtub karón walâ ko makítà). I am looking for my hat, but can't find it. (see sághap, lághap, pangítà).