Meaning of sing-anó

sing-anó

Hiligaynon

For how much, for what reason, on what account, wherefore, why. Ngáa man kag sing-anó nga ibutáng sa katalágman ang ákon kabúhì? Why and for what reason should my life be put in danger? (see tungúd, sa, anó, bangúd, sa, anó, ngáa, ándot).