Meaning of soón

soón

Hiligaynon

(B) To cover, enclose, surround, fit well or closely. Diá nga kálò makasoón gid sa ólo ko. (Iníng kálò makasíbò gid sa ákon ólo). This hat fits my head well. Són-i ti loón ang dulséra. (Butangí sing takúp (tákpi) ang dulséra). Put the lid on the preserve dish. Isoón ang takúp kang botílya kang kalámay. (Ibutáng ang takúp sa botílya sang kalámay). Put a (the) lid on the sugar-jar. (see takúp, loón).