Meaning of súkò

súkò

Hiligaynon

Plenty, galore, abundant, excessive, exorbitant, too much, very much. Súkò kadagáyà karón ang mga páhò. Mangoes at present are plentiful. Súkò kamahál karón ang (sang) bilí sang ísdà. The price of fish is exorbitant now. (see lakás, támà, masyádo, lám-ag, dúro).