Meaning of táklub

táklub

Hiligaynon

A small fish-trap. (see taón).


táklub

Hiligaynon

Cover, lid, cap; to cover, put a lid on, close. Taklubí ang bangâ. Cover the water-pot (water-cooler). Itáklub iníng takóp (loón) sa kólon. Put this lid on the rice-pot. (see táklap, takóp, tabón, tábon).