Meaning of tákmò

tákmò

Hiligaynon

To suck. Ang bátà nagatákmò sa íya ilóy. The baby is sucking the breast of its mother. Nakatákmò gid lang iníng bátà sing makaisá kag napatáy. This baby sucked milk once and died. (see sópsop, súyup, sóso, yúpyup).