Meaning of turayáw

turayáw

Hiligaynon

(B) To shout, rail at, speak in a loud voice, vociferate (in anger or passion). Indì mo tána pagturayawón. (Indì mo siá pagsinggitán). Don't shout at him. Bisán magturayáw kaw man dián índì man tákon magsahót kanímo. (Bisán magsinggítan ka man dirâ índì (man) akó magsapák sa ímo). You may get angry and shout as much as you like, but I won't listen to you. (see sínggit, pugaás, pamúyas, etc.).