Search result(s) - gadóy

gadóy

Hiligaynon

Incompetent, useless, worthless, inept, inefficient, unfit, below the standard. Gadóy nga abogádo, manunúdlò, mangungúma, etc. A lawyer of low attainments, an incompetent teacher, an indifferent farmer, etc. Also verb. Naggadóy na siá nga pangúlo-bánwa. He has become unfit to be Municipal President. Nagadoyán akó sa íya. To me he appears to be a worthless fellow. (see háslò, kabús, kulabús, walâ, sing, águd, waláy, pulús, mínus).


mirés-mirés

Hiligaynon

Useless, good-for-nothing, worthless, of little or no value, of no use, no good, of no value, base; small things, trifles. (see gadóy, walâ, sing-pulús, -águd, -ásoy, -átsoy, pitsépítse, karintukáy).


sákdag

Hiligaynon

To help, aid, assist, succour, attend to, support. Sakdagá ang íya mga kalisúd. Give him some aid (support) in his distress. Ginsákdag níya si Fuláno sa íya nga kakulángan. He helped N.N. in his need. Ang mga mananábang nga gadóy dílì salalígan sa pagsákdag sing maáyo sang mga kasábà. Inferior lawyers are not to be trusted to attend well to law-suits. (see búlig, tábang, ampáyo).