Search result(s) - hulunáwan

hulunáwan

Hiligaynon

(H) A wash-basin, washhand-basin. (see hunáw).


hunáwan

Hiligaynon

Wash-basin (for the hands). (see hulunáwan, palanggána).


palanghilam-úsan

Hiligaynon

(H) Basin, wash-basin, an open vessel in which to wash the face, hands, etc. (see hilám-os, palanggána, labadór, hulunáwan).