Search result(s) - pamáan

pamáan

Hiligaynon

(B) To make known, advise, inform, let know, acquaint with, impart to, apprize, give notice, bring-, send-, leave-, word. Pamán-i siá. Inform him. Ipamáan mo sa íya nga--. Give him notice that--. Pinamán-an níya kamí sang nahanabô dídto. He has sent us word of what has happened there. He informed us of the happenings there. (see máan, pahibaló, pasáyod).


abíso

Hiligaynon

(Sp. aviso) Notice, information; to give notice, to send word, to notify, to inform. Abíso! Notice! Attention! Abisóhi siá sang kamatáyon ni Fuláno. Inform him that N.N. is dead. Paabisóhan mo siá sang pagabút dirí sang íya amáy or ipaabíso mo sa íya nga nagabút dirí ang íya amáy. Send him word (through somebody else) of the arrival here of his father or that his father has arrived here. (see balítà, pahibaló, pasáyod, paálam, paáman, paándam, pamáan, etc.).


balítà

Hiligaynon

News, information, notice, communication; to notify, inform, report, communicate. Anó ang mga balítà nga bág-o? What is the latest news? May balítà balá? Is there any news? Nabalitáan kamí sang kamatáyon ni Fuláno. We were informed of N.N.'s death. Ginbalitáan kamí níla sang maáyo nga pagabút níla dídto. They notified us of their safe arrival there. Ibalítà mo sa íla ang kamatáyon ni Fuláno or ibalítà mo sa íla nga napatáy si Fuláno. Inform them of the death of N.N. or that N.N. is dead. Ginpabalitáan sang Diós ang mga manugbántay sang mga háyop sing isá ka ánhel. God sent a message to the shepherds through an Angel. Pinabalitáan níya kamí sa isá ka hatud-dulús sang maáyo níya nga kapaláran. He sent us word by telegram of his good luck. (see pahibaló, pasáyod, pamáan).


tíngga

Hiligaynon

To remind, bring to one's notice, draw (call, direct) attention to, keep on the alert, put a person up to, point out to, inform, notify. Tinggahá (Padumdumá) silá tungúd sinâ nga tabô. (Tinggahá sánda tungúd kariá nga (kariáng) natabô). Bring that event to their notice. Put them up to what has happened. Gintíngga na silá nga dáan nga--. They were reminded some time ago of the fact that--. Ngáa balá nga walâ mo silá pagtinggahá? Kon tiníngga mo kúntà silá dílì gid maláin ang gwâ ta. Why did you not inform them? If you had informed them the outcome would not have been so bad for us. (see padúmdum, paálam, pamáan, pahibaló, paándam).