Meaning of dangál

dangál

Hiligaynon

Dull, blunt (of edged tools). (see hábul, mahábul, umál).


dangál

Hiligaynon

Fool, ass, simpleton, ninny, booby, zany, goose, gaby, nincompoop, looby. (see tampuháw, kalúndong, kólò, kóloy, kolôkolô, úmang, búang, lóko, tónto). Dangál siá. He is a fool. Dinangál gid lang ang íya nga sinúgid. What he said was bosh, he talked nonsense.