Meaning of gándo

gándo

Hiligaynon

Sign, mark, indication, token, presage, prognostic, omen. Walâ sing gándo ang kalibútan nga magaulán karón. There is no indication that it is going to rain presently. Walâ man siá sing gándo nga mapamanílà. There is no sign that he is going to Manila. (see aníno, tándà, timáan, gáman, túyò, pát-in).