Meaning of lipód

lipód

Hiligaynon

To screen, stand between, bar, block, close the view of, hide behind, conceal, cover, cloak, veil; a screen, etc. Ang kawáyan nagalipód sang baláy-or-ang baláy ginalípdan sang kawáyan. The house is hidden behind the bamboo. The bamboo screens the house. Ang tíktik nalípdan sang madábung nga mga káhuy. The spy was concealed behind the dense foliage of trees. Ang amó nga minurô ginalibútan kag ginalípdan sing búg-os sang mga kawáyan. That village is completely surrounded and closed to view by bamboos. Palípdi ang nabagátnan sang ímo baláy sing mga akásya, kay ábong gid sa hángin. Hide the southside of your house behind acacias, for it is too much exposed to the wind. Ang íla nga binúhat índì na malípdan. Their deed cannot be concealed any longer. Ginlípdan níya ang maláin nga katuyoán sing matám-is nga hámbal. He covered his wicked design under a cloak of sugary or honeyed talk. (see lipón, lípon, tábon, tabón, gabún, hingabón, tágò, panágò).