Meaning of tapón

tapón

Hiligaynon

(Sp. tapón) Cork, stopple, plug, bung, cover, lid; to cover as with a lid, etc. Butangí sing tapón ang botílya, pínggan, kólon, etc. Cork the bottle, cover the plate, rice-kettle, etc. (see tabón, tábon, súngsung, loón, soón).