Meaning of tupús

tupús

Hiligaynon

(B) To suffer, stand, bear, have to, put up with, have to be content or satisfied with. Nagatupús lang kamí kang ginamús, hay warâ kamí ti ibakál kang ísdà nga láb-as. (Nagaagwánta lang kamí sang ginamús, kay walâ kamí sing ibakál sang láb-as (maáyo) nga ísdà). We have to eat salt fish, as we have no money to buy fresh fish. (see agwánta, batás, ántus, íro).