Meaning of wáwha

wáwha

Hiligaynon

A slash, gash, cut, rent, wide hole; to slash, gash, tear or rip open. Sín-o ang nagwáwha sang ákon báyò? Who tore my jacket? Binunô siá; nawáwha ang íya kílid kag bumúgway (nagbúgway) ang íya tinái. He was stabbed; his side was ripped open and his bowels protruded. (see wángwang, bábha, gísì, gíhay, etc.).