Meaning of yámat

yámat

Hiligaynon

An expletive nearly equivalent to yáwa. Yámat! Blast it! Dash it! Confound it! Damn it! To hell with it! Yámat, nabúgtò ang kalát. Hang it! The rope has snapped! Yámat, anó ang lábut mo! What the devil is that! to you! Yámat, naglupók ang góma! Damn it, the tyre has burst! (see yáwà, líntì, gátud, yádan).