Search result(s) - buáya

buáya

Hiligaynon

Crocodile, alligator, cayman, caiman. (see balangítaw).


bígne

Hiligaynon

To overawe, terrify, astound, stun with fright. Sugíri siá sang bág-o nga natabô nga nakabígni sa tanán nga mga táo nga nakabatî. Tell him of the recent event that filled all men, who heard of it, with awe. Sang pagtán-aw níya sang dakû nga pilás siníng makaloló-oy nga táo binígne (nabignehán) siá. When he saw the large wound of this poor fellow he got a shock. Nabígne (Binignehán) siá sang buáya. He was terrified by the crocodile. (see lígne, sígne, lígna, rígna).


lamóy

Hiligaynon

(B) To swallow, gobble, devour. Indì ka magpalígos dirâ, kay básì lámyon ka sang buáya, bagís, etc. Don't bathe there, for a crocodile, shark, etc. may devour you. (see lámon, tulún, síbà, halúnhun, lumóy).


tagútò, tagûtû

Hiligaynon

A small lizard, sand-lizard. (see sóksok, tokô, takâ-gecko; haló-iguana; kuyáyha-flying dragon; buáya-crocodile, alligator; balangítaw, tambalihán, tikî).