Search result(s) - lúnggò

lúnggò

Hiligaynon

To collide, knock against. See lónggò, búnggò, súnggò.


búnggò

Hiligaynon

Also: Collision; to collide. Nagbunggóay (nagbunggoánay, nagbinunggóay) ang duhá ka trak. The two trucks collided. (see súnggò, lúnggò).


tulúnggon

Hiligaynon

(H) What is to be-sounded,-played; a piece of music, melody, air, tune, sonata. (see túnug, tunúg).