Search result(s) - púnghà

púnghà

Hiligaynon

See pungâ-gasping for breath, etc.


hápò

Hiligaynon

Shortness of breath; to cause to pant, puff, gasp for breath. Ginahápò akó-or-ginahápò ang ginháwa ko. I am out of breath. Ginpahápò níya akó sa paglakát. He made me pant for breath walking. Kon magtokád ka sa matáas nga búkid hapóon ka gid. If you ascend a high mountain you will surely pant for breath. Ang paghákwat sang bató nagpahápò (naghápò) sa ákon. Lifting the stone made me pant. (see hímpok, púnghà, pungâ).


hingák-hingák

Hiligaynon

Out of breath, breathless, panting, gasping for breath. (see hápò, hímpok, púnghà, pungâ).


pungâ

Hiligaynon

(H) Scarcely able to breathe, breathless, gasping, panting for breath; to gasp or pant for breath, as one drowning or near suffocation. (see púnghà).


punghâ-púnghà

Hiligaynon

Dim. and Freq. of púnghà.