Search result(s) - rimáte

linggánay

Hiligaynon

Bell; to ring the bells. Lingganáya ang bágting-or-bagtingá ang linggánay. Ring the bell or bells. Lingganáyi ang bulunyágan sing tátlo ka basál. Ring three peals for the baptism. (see bágting, básal, basál, rimáte, ripíke).